HOANGGIATTS - MÁY LỌC NƯỚC và GIẢI PHÁP - Đề xuất chọn lõi chức năng cho máy hàng đặt

Đề xuất chọn lõi chức năng cho máy hàng đặt

 

 

Như vậy, để chọn máy lọc nước phù hợp có thể căn cứ vào bảng sau:

Trước hết, lựa chọn nhu cầu để chọn loại máy (5 lõi, 6 lõi, 7 lõi)

Sau đó, tùy theo nguồn nước ta cấu hình lại máy cho phù hợp:

 

HOANG GIA TTS